March 31, 2024

Work From Home

Work From Home
1 min read

ในช่วงระหว่างที่มีการแพร่ระบาดของโรคโควิดนี้ หลายบริษัทปรับเปลี่ยนการทำงานให้อยู่ในรูปแบบการทำงานที่บ้าน หรือที่เรียกกันติดหูว่า Work From Home นั่นเอง ในแต่ละบริษัทก็มีนโยบายการให้พนักงงานทำงานที่บ้านในระยะเวลาแตกต่างกันไป ขึ้นอยู่กับบริบท และปัจจัยต่าง ๆ มากมาย หลายคนที่ไม่ได้มีประสบการณ์โดยตรงในการทำงานแบบ WFH ส่วนใหญ่จะคิดว่าทำงานที่บ้านจะต้องสบายกว่าการไปทำงานที่สำนักงาน หรือออฟฟิศ อยู่บ้านยังไงก็ต้องสบายกว่าอยู่แล้ว แต่ความจริงแล้ว สิ่งที่คิด กับสิ่งที่เป็นนั้นช่างแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิง...

Work From Home
1 min read

หลังผ่านช่วงวิกฤตผ่านไป  ในหลายบริษัทเริ่มมีการทำงานแบบ  Work From Home มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืออาชีพอิสระ  ที่ต้องทำงานผ่านช่องทางใหม่นั่นก็คือ  ช่องทางออนไลน์  แน่นอนว่าในการทำงานแบบนี้มีความสะดวกตรงที่สามารถทำงานควบคู่กับงานประจำที่ทำงานตามปกติได้  แต่ก็มีข้อจำกัดอีกประการนั่นก็คือ  ความไม่เข้าใจของคนในครอบครัวต่อการทำงานแบบ  Work From Home  ซึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อย  แต่ก็เกิดความขัดแย้งเช่นกัน ต้องบอกตรงๆ  ในสังคมไทยแม้จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  แต่สังคมไทยก็ยังเป็นสังคมที่ยังเข้าถึงเทคโนโลยีในครัวเรือนมีไม่ถึง...

You may have missed