January 22, 2021

Work From Home

1 min read

หลังผ่านช่วงวิกฤตผ่านไป  ในหลายบริษัทเริ่มมีการทำงานแบบ  Work From Home มากขึ้น  ไม่ว่าจะเป็นงานประจำหรืออาชีพอิสระ  ที่ต้องทำงานผ่านช่องทางใหม่นั่นก็คือ  ช่องทางออนไลน์  แน่นอนว่าในการทำงานแบบนี้มีความสะดวกตรงที่สามารถทำงานควบคู่กับงานประจำที่ทำงานตามปกติได้  แต่ก็มีข้อจำกัดอีกประการนั่นก็คือ  ความไม่เข้าใจของคนในครอบครัวต่อการทำงานแบบ  Work From Home  ซึ่งเหมือนจะเป็นเรื่องเล็กน้อย  แต่ก็เกิดความขัดแย้งเช่นกัน ต้องบอกตรงๆ  ในสังคมไทยแม้จะเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุ  แต่สังคมไทยก็ยังเป็นสังคมที่ยังเข้าถึงเทคโนโลยีในครัวเรือนมีไม่ถึง...