October 3, 2023

แก้ปัญหาเฉพาะหน้า

     ในการพูดเพื่อเป้าหมายใดๆ ทั้งอย่างเป็นทางการและไม่เป็นทางการ  คุณอาจเจอปัญหาต่างๆ ที่เป็นอุปสรรค  ทำให้การพูดพลาดเป้าได้  ดังนั้นเรามาดูว่าจะสามารถ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า พลิกสถานการณ์จากร้ายให้กลายเป็นดีด้วยวิธีง่ายๆ ได้อย่างไรครับ สงบสยบทุกอย่าง      เป็นการ แก้ปัญหาเฉพาะหน้า ง่ายๆ ที่ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหว  หากผู้ฟังไม่ให้ความสนใจในสิ่งที่คุณพูด  แทนที่คุณจะแผดเสียงดัง  ตบโต๊ะ  หรือเรียกร้องความสนใจด้วยวิธีการอื่นๆ...