September 29, 2023

อาชีพนักดนตรี

อาชีพนักดนตรี นับได้ว่าดนตรีเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินชีวิตของมนุษย์ไม่มากก็น้อย  เพราะถือเป็นยาวิเศษขนานแท้ที่ช่วยในการจรรโลงจิตใจ รวมทั้งยังเป็นเครื่องมือสะท้อนสังคมด้วย เมื่อเป็นเช่นนี้ดนตรีกับมนุษย์จึงขาดออกจากกันไม่ได้ ดังนั้นอาชีพนักดนตรี หรืออาจเรียกได้อีกชื่อหนึ่งว่าคนกล่อมโลกจึงก่อกำเนิดขึ้น มาตั้งแต่ยุคโบราณกาลก่อน จนดีงอยู่ในสังคมมาจนถึงปัจจุบันนี้ อาชีพนักดนตรี โลกด้วยเสียงเพลง                การบรรเลงดนตรีนั้นมีวัตถุประสงค์ในการเล่นที่ไม่เหมือนกัน บางช่วงเวลาการเล่นเพลงของนักดนตรี ทั้งหลายก็ได้รับแรงบันดาลใจมาจากสภาพแวดล้อมโดยรอบ อารมณ์ ความเชื่อตลอดจนเรื่องการเมืองก็ล้วนมีอิทธิพลต่อเนื้อหาของดนตรีทั้งสิ้น ซึ่งสิ่งนี้เองผลงานต่างๆ ที่เกิดขึ้นจึงกลายเป็นสื่อกลางในการเคลื่อนไหวทางสังคมในบางสถานการณ์ รวมทั้งยังเป็นตัวเชื่อมโยงระหว่างผู้คนทั้งโลกให้รับรู้เรื่องราวต่างๆ...