September 29, 2023

ตกงานกับชีวิตที่เปลี่ยนไป

ตกงานกับชีวิตที่เปลี่ยนไป
1 min read

ตกงานกับชีวิตที่เปลี่ยนไป หลังจากเหตุการณ์โควิด-19 มานี้ การใช้ชีวิตก็ได้เปลี่ยนไป ไม่ว่าจะต้องใส่หน้ากากอนามัย ล้างมือบ่อยๆด้วยสบู่หรือแอลกอฮอล์ การต้องเว้นระยะห่างซึ่งกันและกัน และอีกสิ่งหนึ่งก็คือการที่เศรษฐกิจที่แย่ลง ส่งผลให้หลายกิจการปิดตัวไป ทำให้ผู้คนตกงานเป็นจำนวนมากขึ้น ยังมีนักศึกษาที่เพิ่งจบใหม่ที่กำลังมองหางานก็ทำให้หางานยากขึ้นกว่าเดิม อีกทั้งยังมีผู้ที่ว่างงานก่อนหน้าที่จะเกิดโควิด-19อีกด้วย ทำให้ตอนนี้ประเทศกำลังมีผู้ตกงานเป็นจำนวนมากเป็นหลายเท่าตัว ตกงานกับชีวิตที่เปลี่ยนไป จากเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้มีผู้ตกงานเป็นจำนวนมาก                 การว่างงานส่งผลในหลายๆด้านด้วยกัน เช่น ด้านการเงิน...